Beszállítói magatartási kódex

Minden tevékenységünk során arra törekszünk, hogy közel legyünk az emberekhez: a pékekhez, cukrászokhoz és csokoládékészítőkhöz világszerte, a Puratosnál dolgozó munkatársainkhoz, beszállítóinkhoz és más üzleti partnereinkhez, valamint a helyi közösségekhez, ahol tevékenykedünk. Az évek során kialakítottuk a Puratos munkavégzési irányelveit, amely a bizalmon és a vállalati értékeinken alapul. 

Az etikus kereskedelem a közvélemény figyelmének középpontjában áll. Az etika a Puratos egyik alapértéke is. Ezért erősítjük meg az etikus kereskedés iránti elkötelezettségünket az alábbiak szerint.  

 

1.       Bevezetés a Puratos Beszállítói magatartási kódexbe

1.1.   Cél

A Puratos Beszállítói magatartási kódex meghatározza azokat a vitán felülálló minimumszabályokat, amelyek tiszteletben tartását és betartását kérjük a beszállítóinktól, amikor a Puratos-szal együtt dolgoznak. Ez a dokumentum támogatja elkötelezettségünk folyamatos erősödését a nemzetközi szabványok, például az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatásai, az ENSZ üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányelvei, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető egyezményei és az ENSZ Globális Megállapodásának 10 alapelve iránt. Ezek a szabványok túlmutatnak a saját működésünkön, és kiterjednek az ellátási lánc minden egyes láncszemére, egészen a gazdákig és ültetvényekig.

 

1.2.   Hatókör

A Kódex előírásai elvárásokat fogalmaznak meg azon beszállítókkal szemben, akikkel a Puratos üzleti kapcsolatban áll, beleértve azok anya-, leány- és társult vállalkozásait, valamint azokat, akikkel üzleti kapcsolatban állnak, beleértve ezen vállalkozások összes alkalmazottját (legyenek azok akár állandó, ideiglenes, szerződéses vagy migráns munkavállalók), a beszállítóikat és más harmadik feleket. A beszállító felelőssége, hogy terjessze, oktassa és gondosan ellenőrizze a jelen Kódex betartását alkalmazottai, megbízottjai és beszállítói körében, beleértve adott esetben a mezőgazdasági termelőket is.

 

1.3.   Megfelelés

A Puratos elvárja a beszállítótól, hogy tartsa be az összes alkalmazandó törvényt és rendeletet, különösen a jelen Kódexben részletezett alappillérekkel kapcsolatban, és törekedjen a nemzetközi és iparági szabványoknak és legjobb gyakorlatoknak való megfelelésre.

 

1.4.   Alkalmazás

A Kódex elfogadása minden Puratos megrendelés és szerződés előfeltétele. A megrendelés elfogadásával a beszállító kötelezettséget vállal arra, hogy minden tevékenysége megfelel a Kódexben foglalt rendelkezéseknek. Ez a Kódex, illetve a Kódexnek való megfelelés igazolása a beszállítónak nem keletkeztet harmadik fél számára kedvezményezetti jogokat. A Kódex előírásai kiegészítik, és nem helyettesítik a beszállítók és a Puratos közötti jogi megállapodás vagy szerződés rendelkezéseit.

 

 

2.       A Puratos Beszállítói magatartási kódex 4 alappillére

2.1.   Emberi és üzleti jogok

A Puratos úgy véli, hogy küldetésének kritikus eleme az emberi jogok védelme a teljes ellátási láncban. A Puratos a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a munkahelyi alapelvekről és jogokról szóló nyilatkozata szerint jár el. A Puratos minimálisan elvárja a beszállítóktól, hogy megfeleljenek ezen előírásoknak.

❖   A beszállító elismert és formalizált munkaviszonyon alapuló, szabályos foglalkoztatást biztosít az alkalmazottai számára. A kínált szerződések mindig megfelelnek a nemzeti munkajogi és társadalombiztosítási gyakorlatban előírtaknak, vagy annál is előnyösebbek.

❖   A munkavállalóknak joguk van olyan munkaszerződéshez, amelyet olyan nyelven írnak, amelyet ők is megértenek, vagy annak teljes és pontos fordításához.

❖   A beszállító elkötelezte magát a rabszolgaság, a kényszermunka minden formájának felszámolása és a veszélyes helyzetekben lévő személyek foglalkoztatásának felszámolása iránt.

❖   A gyermekek jogellenes foglalkoztatásának vagy kizsákmányolásának minden formája tilos.

❖   Nem alkalmaznak olyan személyeket, akik még nem töltötték be a 16 évet vagy a foglalkoztathatóság jogilag meghatározott korhatárát, vagy nem szerezték meg a jogszabályok által előírt kötelező minimális végzettséget attól függően, hogy melyik a magasabb érvényű. Ezt az iránymutatást a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elismert kivételek figyelembe vételével kell alkalmazni (az ILO 138. egyezményének 2.4. cikke szerint).

❖   18 év alatti személyeket nem vesznek fel olyan munkakörökbe, amelyek veszélyes munkafolyamatok elvégzését is magukban foglalnak vagy akadályozzák a szokásos oktatási tevékenységet.

❖   Adott esetben gyermekvédelmi intézkedésekkel biztosítják, hogy a gyermekek ne szenvedjenek kárt, kizsákmányolást vagy bántalmazást más munkavállalók munkahelyi, illetve a munkáltató által biztosított lakhatási vagy személyszállítási tevékenységének következtében.

❖   A munkahelyen nincs diszkrimináció az alkalmazás, a javadalmazás vagy a nyugdíjazás tekintetében etikai háttér, származás, vallás, kultúra, életkor, fogyatékosság, nem, családi állapot, szexuális irányultság, politikai hovatartozás vagy nemzetiség alapján.

❖   A beszállító nem engedi meg a fizikai vagy pszichológiai bántalmazás semmilyen formáját a munkahelyen. A szexuális zaklatás, a szóbeli bántalmazás és a megfélemlítés egyéb formái teljes mértékben tilosak, és amennyiben előfordulnak, szigorú szankciókat vonnak maguk után.

❖   A foglalkoztatás szabadon választott; nincs kényszermunka, és az emberek a munkaszerződésben világosan meghatározott, ésszerű felmondási időn belül szabadon megszüntethetik a munkaviszonyukat. A szállító olyan politikákat és HR-gyakorlatokat alkalmaz, amelyek ösztönzik a lojalitást, és lehetőséget teremtenek a hosszú távú foglalkoztatásra.

❖   A béreket és juttatásokat az elvégzett munkáért megfizetik, és azok legalább a nemzeti jogszabályi minimumnak megfelelnek.

 

❖   A beszállító olyan munkaidő beosztást alkalmaz, amely nem túlzott, és amely teljes mértékben megfelel a helyi törvényeknek, rendeleteknek és az iparági szabványoknak (vagy azoknál kedvezőbb). A túlóra önkéntes és korlátozott. A munkavállalók a túlórapótlékot a hatályos helyi jogszabályoknak megfelelően (vagy azokat meghaladóan) kapják meg, ha jogosultak rá. A beszállító teljes körű képzést biztosít az újonnan belépőknek, és szükség szerint folyamatos képzési lehetőségeket biztosít a munkavállalók számára.

❖   A beszállító tiszteletben tartja az egyesülési szabadságot: minden munkavállalónak megkülönböztetés nélkül joga van ahhoz, hogy szakszervezethez csatlakozzon, vagy szakszervezetet alapítson. A beszállító mindig törekszik a különböző felek érdekeinek összehangolására, és igyekszik elkerülni az érdekellentétekből adódó konfliktusokat. Amikor ésszerűen lehetséges, a beszállító olyan munkakörülményeket teremt, amelyek meghaladják a jogszabályban előírtakat.

 

2.2.   Egészség és biztonság

A Puratos elvárja, hogy a beszállító működési és irányítási rendszerei támogassák a munkával kapcsolatos sérülések és megbetegedések megelőzését, valamint a munkavállalók is tevékenyen részt vegyenek ebben.

❖   A munkakörülmények biztonságosak és higiénikusak. A beszállító részletes és szakszerű intézkedéseket tesz a balesetek, tűzesetek és sérülések megelőzésére azáltal, hogy a munkakörnyezetben rejlő veszélyforrásokat a lehető legkisebbre csökkenti. A munkavállalók rendszeres és dokumentált munkaegészségügyi és -biztonsági képzésben részesülnek, és a veszélyes területeken dolgozó munkavállalók számára ismétlődő képzéseket tartanak. Biztosítják a tiszta illemhelyhez és ivóvízhez való hozzáférést, valamint az élelmiszer higiénikus tárolási lehetőségét.

❖   A Puratos teljes termékpalettáját érintően elkötelezett a jó minőségű és biztonságos termékek előállítása mellett.

A termékeink fejlesztésének, kezelésének, csomagolásának vagy tárolásának bármely aspektusában részt vevő beszállítóktól elvárjuk, hogy ismerjék és betartsák az általuk gyártott termékekre vonatkozó termékminőségi szabványokat, irányelveket, előírásokat és eljárásokat. A beszállítónak követnie kell, és be kell tartania a jó gyártási gyakorlatot és a vizsgálati protokollokat, valamint be kell tartania az összes vonatkozó nemzeti és helyi élelmiszerbiztonsági jogszabályt és előírást. Azokat a problémákat, amelyek negatívan befolyásolhatják a Puratos termék minőségét és annak a közvélemény általi megítélését, azonnal jelenteni kell a Puratosnak.

 

2.3.   Környezetvédelem

A Puratos megköveteli beszállítóitól, hogy megfeleljenek az összes vonatkozó környezetvédelmi jogi követelménynek, és folyamatosan javítsák környezetvédelmi teljesítményüket.

❖   A beszállító vállalja, hogy minden környezetvédelmi kérdésben tiszteletben tartja a helyi jogszabályokat. A beszállító mindenütt átlátható és konstruktív párbeszédet folytat a helyi környezetvédelmi hatóságokkal.

❖   A veszélyes vegyi anyagokat és egyéb anyagokat gondosan, a szállító legjobb gyakorlatának, valamint a helyi biztonsági előírásoknak megfelelően kezelik. Minden nyersanyagot, vegyi anyagot, hulladékot stb. a beszállító irányelveinek és gyakorlatának megfelelően tárolnak, amelynek teljes mértékben meg kell felelnie a helyi biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak. Ahol szükséges, a megfelelő kibocsátási engedélyek beszerezésre kerülnek.

❖   Olyan jó környezetvédelmi gyakorlatot alkalmazzanak, amelyekkel megelőzhető a biológiai sokszínűség csökkenéséhez vezető erdőírtás, illetve a természetes és kritikus élőhelyek átalakulása.

Alkalmazzanak a talaj termékenységét fokozó és annak erózióját megakadályozó jó mezőgazdasági gyakorlatokat.

 

2.4.   Üzleti tisztesség

A Puratos megköveteli beszállítóitól, hogy megfeleljenek az összes alkalmazandó etikus kereskedelmi törvénynek és szabályozásnak.

❖   A szállító vállalja, hogy betartja a megvesztegetésre, korrupcióra, csalásra és egyéb tiltott üzleti gyakorlatokra vonatkozó hatályos jogszabályokat. A szállító nem ajánlhat fel, nem ígérhet és nem adhat semmilyen jogtalan előnyt, szívességet vagy ösztönzést köztisztviselőknek, nemzetközi szervezeteknek vagy harmadik félnek.

❖   A szállító vállalja, hogy betartja a versenyjogi előírásokat. Amennyiben a szállító tudomására jut bármilyen nem-megfelelőség, az ellen a lehető leghamarabb helyesbítő intézkedéseket tesz. A szállító rendszeresen értékeli és adott esetben javítja szabályzatát és beszerzési gyakorlatát annak érdekében, hogy megkönnyítse az alvállalkozók számára a jelen Kódex szándékának való megfelelést.

❖   A szállítónak jelentenie kell a Puratosnak minden olyan helyzetet, amely összeférhetetlenségnek tűnhet, és tájékoztatnia kell a Puratos-t, ha a Puratos alkalmazottja vagy a Puratos-szal szerződésben álló valamely személy bármilyen érdekeltséggel rendelkezik a beszállító üzleti tevékenységében, vagy bármilyen gazdasági kapcsolatban áll a beszállítóval.

 

3.       Egyéb felelősségek

❖   A beszállító betartja a rá alkalmazandó és az iparágára vonatkozó jogi követelményeket és szabványokat, és a jogszabályok által előírtaknak megfelelő, pontos könyvelést és nyilvántartásokat vezet, amelyek igazolják az ilyen jogszabályoknak és szabványoknak való megfelelést.

❖   Amennyiben értelmezhető, a beszállító pontos nyilvántartást vezet és nyomonkövetési rendszert működtet a Rainforest Alliance által tanúsított áruk, és az ilyen áruk nem tanúsított változatai vonatkozásában.

❖   A beszállító a jelen Kódexben meghatározott követelmények érvényre juttatásának elősegítése érdekében olyan hatékony és elérhető panaszbejelentési eljárást működtet, amely lehetővé teszi az érintett személyek számára, hogy panaszt nyújtsanak be a Kódex előírásainak nem teljesülése esetén.

❖   A Puratos fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze a beszállító Kódexnek való megfelelését. Amennyiben a beszállító és/vagy annak képviselőjének felülvizsgálata vagy auditja hiányosságokat mutat ki e területek bármelyikén, a beszállítónak és/vagy a képviselőnek törekednie kell arra, hogy a megfelelőséghez vezető, határidőhöz kötött helyesbítő intézkedéseket hajtson végre. Abban az esetben, ha a Puratos tudomást szerez a Kódexnek nem megfelelő tevékenységekről vagy feltételekről, fenntartja a jogot, hogy helyesbítő intézkedéseket kérjen. A Puratos fenntartja a jogot, hogy felmondja a megállapodást bármely olyan beszállítóval és/vagy annak képviselőjével, aki nem felel meg a Kódexben leírtaknak.

❖   A beszállító felelős a jogszabályok, a jelen Kódex és a Puratos-szal fennálló szerződéses viszony előírásainak tényleges vagy feltételezett megsértésének azonnali bejelentéséért (beleértve azt az esetet is, amikor az előírás megsértését a beszállító nevében vagy a Puratos nevében eljáró valamely alkalmazott vagy megbízott követi el). Ön a szabálysértést a visszaélések bejelentésére létrehozott weboldalunkon is bejelenteni (https://puratos.whistleblowernetwork.net/WebPages/Public/FrontPages/Default.aspx)

 

A fenti kötelezettségvállalások a Puratos Csoport számára a minimumkövetelményeket jelentik.

Elvárjuk, hogy a velünk kapcsolatban álló beszállítók és egyéb üzletfelek is hasonló normáknak feleljenek meg. 

 

English version of The Puratos Supplier Code of Conduct:

 

In everything we do, we aim to be close to people: to bakers, pastry chefs and chocolatiers around the world, to the people we work with at Puratos, to our suppliers and other business partners, and to the local communities where we are active. Over the years, we have developed a Puratos way of acting, based on trust and on our company values. 

 

Ethical trading is at the heart of public awareness. Ethics is also one of Puratos’s core values. This is why we are confirming our commitment to ethical trading, as set out below.  

 

1.       Introduction to the Puratos Supplier Code of Conduct.

1.1.   Purpose

The Puratos Supplier Code defines the non-negotiable minimum standards that we ask our suppliers to respect and to adhere to when conducting business with Puratos. This document supports the continued implementation of our commitment to international standards such as the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, the Core Conventions of the International Labour Organisation (ILO) and the 10 principles of the United Nations Global Compact. These standards go beyond our own operations to cover every link of our upstream supply chain back to farmers and plantations.

 

1.2.   Scope

The standards of the Code set forth expectations for the supplier with whom Puratos does business, including their parent, subsidiary or affiliate entities, as well as others with whom they do business including all their employees (including permanent, temporary, contract agency and migrant workers), upstream suppliers and other third parties. It is the supplier’s responsibility to disseminate, educate and exercise diligence in verifying compliance with this Code among its employees, agents and suppliers, including farmers where relevant.

 

1.3.   Compliance

Puratos expects the supplier to adhere to all applicable laws and regulations and in particular related to the pillars detailed in this Code, and to strive to comply with international and industry standards and best practices.

 

1.4.   Application

Acknowledgement of the Code is a pre-requisite in every Puratos contract for supply. Through acceptance of the Purchase Order, the supplier commits that all its operations are in compliance with the provisions contained in this Code. This Code, or proof of compliance to it, does not create any third-party beneficiary rights for the supplier. The standards of the Code are in addition to, and not in lieu of, the provisions of any legal agreement or contract between suppliers and Puratos.

 

 

2.       The 4 pillars of the Puratos Supplier Code of Conduct

2.1.   Human and business rights

Puratos believes that the protection of human rights throughout its supply chain is a critical part of its mission. Puratos is guided by the International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. As a minimum, Puratos expects the supplier to uphold these standards.

❖   The supplier provides regular employment for its people, based on a recognized and formalized relationship. The contracts offered are always in line with, or better than, what national employment law and national social security practices require.

❖   Workers are entitled to a contract of employment that is written in a language they understand or to a full and accurate translation.

❖   The supplier is committed to eradicate slavery, any forms of forced labour and the employment of persons in hazardous situations.

❖   All forms of unlawful employment or exploitation of children are prohibited.

❖   No individuals are hired under the age of 16 or under legal age of work or compulsory schooling, whichever is higher. This guidance is subject to exceptions recognized by the International Labour Organization (Art. 2.4. of the ILO convention 138).

❖   Individuals under 18 years of age are not hired for positions that include hazardous work or that interfere with normal educational activities.

❖   Where applicable, child protection measures are in place to ensure that children suffer no harm, exploitation, or abuse as a result of the activities of workers in the workplace or in employer-provided housing or transport.

❖   There is no discrimination in the workplace regarding hiring, compensation or retirement benefits as a result of ethical background, class, religion, culture, age, disability, gender, marital status, sexual orientation, political affiliation or nationality.

❖   The supplier does not allow any form of physical or psychological abuse within the workplace. Sexual harassment, verbal abuse and other forms of intimidation are totally prohibited and, should they occur, will be severely sanctioned.

❖   Employment is freely chosen; there is no forced labour and people are free to leave their employer after a reasonable notice period that is clearly defined in the employment contract. The supplier applies policies and HR practices that encourage loyalty and create opportunities for long-lasting employment.

❖   Wages and benefits are paid for work delivered and meet at least minimum national legal standards.

❖   The supplier practices working hours that are not excessive and which fully conform to (or exceed) local laws, regulations and benchmark industry standards. Overtime is voluntary and limited. Workers receive overtime pay when entitled, in accordance with (or in excess of) current local legislation. The supplier provides complete training to newcomers and, as required, provide on-going training opportunities to existing staff.

❖   The supplier respects freedom of association: all workers, without distinction, have the right to join or form trade unions. The supplier will always seek to harmonize the interests of the various stakeholders and will endeavour to avoid social conflicts. Whenever reasonably possible, the supplier will create working conditions that exceed what is legally required.

 

2.2.   Health & Safety

Puratos expects the supplier’s operating and management systems, as well as employees, to work in preventing work-related injuries and illnesses.

❖   Working conditions are safe and hygienic. The supplier takes detailed and professional measures to prevent accidents, fires and injury by minimizing as far as reasonably practical the causes of hazards inherent to the working environment. Workers receive regular and documented health and safety training and recurring training is provided to workers in hazardous areas. Access to clean toilet facilities and to drinking water and hygienic facilities for food storage are provided.

❖   Puratos is committed to producing high quality and safe products across all of our brands.

Suppliers involved in any aspect of developing, handling, packaging or storing our products are expected to know and comply with the product quality standards, policies, specifications and procedures that apply to the products produced in their location. The supplier should follow and adhere to good manufacturing practices and testing protocols and comply with all applicable national and local food safety laws and regulations. Issues that could negatively affect the quality of public perception of a Puratos product will immediately be reported to Puratos.

 

2.3.   Environment

Puratos requires its suppliers to comply with all applicable legal environmental requirements and demonstrate continual improvement of their environmental performance.

❖   The supplier commits to respect local legislation regarding all environmental matters. Everywhere, the supplier maintains a transparent and constructive dialogue with local environmental authorities.

❖   Hazardous chemicals and other substances are carefully managed and handled according to the supplier’s best practice as well as local safety standards. All raw materials, chemicals, waste etc. are stored according to the supplier’s policies and practices and fully meet local safety and environmental standards. Relevant discharge permits are obtained where required.

❖   Use good environmental practices that avoid deforestation and protect against conversion of natural and critical habitats leading to a loss of biodiversity. Apply good agricultural practices that enhance soil fertility and prevent erosion.

 

2.4.   Business Integrity

Puratos requires its suppliers to comply with all applicable ethical trade laws and regulations.

❖   The supplier commits to comply with applicable laws concerning bribery, corruption, fraud and any other prohibited business practices. Supplier shall not offer, promise, or give any improper benefit, favour or incentive to any public official, international organization or third party.

❖   The supplier commits to comply with all specific competition regulations and laws. Should the supplier become aware of non-compliance, corrective action will be taken at the earliest possible opportunity. The supplier will regularly evaluate and, if applicable, improve its policy and purchasing practices in order to facilitate subcontractors’ compliance with the intentions of this standard.

❖   The supplier is expected to report to Puratos any situation that may appear as a conflict of interest and disclose to Puratos if any Puratos employee or professional under contract to Puratos may have an interest of any kind in the supplier’s business or any kind of economic ties with the supplier.

 

3.       Other responsibilities

❖   The supplier complies with the legal requirements and standards of its industry under all applicable laws and maintains accurate books and records demonstrating compliance with such laws and standards, to the extent permitted by law.

❖   Where applicable, the supplier maintains accurate accounting and operates a traceability system for the goods certified by Rainforest Alliance and the conventional versions of such goods.

❖   In order to facilitate compliance with the requirements set forth in this Code, the supplier shall operate an effective and accessible grievance mechanism that allows interested parties to file a complaint in the event of non-compliance with the requirements of this Code.

❖   Puratos reserves the rights to verify the supplier’s compliance with the Code. Where supplier and/or representative reviews or audits demonstrate shortcomings in any of these areas, the supplier and/or the representative should strive to implement a time-bound programme of improvement (remediation) leading to conformity. In the event that Puratos becomes aware of any actions or conditions not in compliance with the Code, it reserves the right to request corrective action. Puratos reserves the right to terminate an agreement with any supplier and/or representative that does not comply with the Code.

❖   The supplier is responsible for the prompt reporting of actual or suspected violations of the law, this Code and any contractual relationship with Puratos. This includes violations by any employee or agent acting on behalf of either the supplier or Puratos. You may report a violation on our whistle-blower website https://puratos.whistleblowernetwork.net/WebPages/Public/FrontPages/Default.aspx

 

The above commitment constitutes a minimum standard for the Puratos Group.

We expect our suppliers and other parties involved in our business to comply with similar standards.