Általános szerződési feltételek

SZÁLLÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS

1.) A szállítási megállapodás létrejötte, tárgya, a megrendelés, a megrendeléssel járó kötelezettségek: A szállítási megállapodás létrejötte: A szállítási megállapodás akkor jön létre a szállító és a vevő között, ha a vevő által leadott megrendelést a szállító a teljesítés időpontjára (lásd 3. pont) visszaigazolja.

A szállítási megállapodás tárgya: A vevő megrendelése alapján történő áruk szállítása. Az áruk megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó előírásainak. A szállító által szállított áruk minőségi bizonyítvánnyal és termék-specifikációval rendelkeznek, amelyek nem képezik jelen szállítási megállapodás tárgyát. A minőségi bizonyítványokat és termék-specifikációkat a vevő igénye alapján a szállító külön küldi meg vevő részére.

A megrendelés: A megrendelést a vevő telefonon, faxon, vagy e-mailben adja le a szállító részére, melyet a szállító a megrendelés leadásával azonos módon igazol vissza a vevő részére. A szállító azonosító szám kiállításával igazolja, hogy a vevő megrendelését elfogadta. A szállító által elfogadott megrendelés tartalmazza továbbá a dátumot, a teljesítés időpontját, a fizetés módját, a fizetési határidőt, és a szállítás módját is.

Átvételi kötelezettséggel járó megrendelés: A vevő számára átvételi kötelezettséget jelent az a megrendelés, melynek értéke meghaladja az ötszázezer, 500.000,- forintot (ÁFA nélkül). Amennyiben egy átvételi kötelezettséggel járó megrendelés meghaladja az 1.000.000,- (egymillió) forintos értékhatárt (ÁFA nélkül), úgy a szállító fenntartja magának azt a jogot, hogy a vevőtől foglalót kérjen be.

Átvételi kötelezettség nélküli megrendelés: Az a megrendelés, melynek értéke nem haladja meg az ötszázezer, 500.000,- forintot (ÁFA nélkül).

A megrendelés lemondása: A szállító által visszaigazolt, átvételi kötelezettséggel járó megrendelés vevő által történő lemondása esetén a vevő vállalja, hogy a megrendelés ellenértékét a szállító számára hiánytalanul megfizeti és a megrendelt árut átveszi. A szállító által visszaigazolt, átvételi kötelezettség nélküli megrendelést a vevő minden jogkövetkezmény nélkül lemondhatja.

A megrendelés mennyiségének módosítása: A szállító által visszaigazolt megrendelés vevő általi mennyiségi módosításakor:                                                                                        

a.) A visszaigazolt mennyiség csökkentése esetén a csökkenő rész a megrendelés lemondásának minősül, így az átvételi kötelezettséggel járó megrendelés esetén a csökkenő rész ellenértékét a vevő a szállító számára megfizeti, és az árut átveszi.

b.) A visszaigazolt mennyiség növelése esetén a növekmény új megrendelésnek minősül.

2.) Árak: Raktári árak (ÁFA nélkül), a teljesítés napján érvényben lévő szállítói árak alapján. A szállító az árváltozás jogát külön értesítési kötelezettség nélkül fenntartja!

3.) Teljesítés időpontja, TULAJDONJOG: A teljesítés időpontja az a visszaigazolt szállítási időpont (dátum), amikor a szállító vállalja, hogy a vevő által megrendelt árut a vevő birtokába adja. A szállító a beérkező megrendeléseket raktárkészlete függvényében igazolja vissza, így a vevő által leadott megrendelések legkorábbi teljesítési időpontja az azonnali, a legkésőbbi pedig a megrendelés dátumát követő 40. nap. Ha azonban a vevő egyedi igénye alapján kerül sor termék gyártására, akkor a teljesítés időpontja külön megegyezés tárgyát képezi. A tulajdonjog az áru birtokbavételekor száll át a vevőre.

A teljesítés időpontjának módosítása: Az átvételi kötelezettséggel járó megrendelések visszaigazolt teljesítési időpontjának a vevő által 5 munkanapot meghaladó módosítása esetén a szállító raktározási díjat számit fel. A raktározási díj mértéke 1 forint / kg / nap (ÁFA nélkül). Az átvételi kötelezettség nélküli megrendelések visszaigazolt teljesítési időpontjának a vevő által 5 munkanapot meghaladó módosítása esetén a szállítási megállapodás minden jogkövetkezmény nélkül érvényét veszti és a megrendelés a vevő külön értesítése nélkül más vevők részére kerül értékesítésre.

4.) Teljesítés helye, a kockázat és a felelősség: A teljesítés helye az a földrajzi hely, ameddig a szállító, és ahonnan a vevő viseli a kockázatot. Raktári kiadás esetén: a szállító bármely Magyarországon található raktára, rámpára rakva. Túrajárat, körzeti szállítás és sürgősségi szállítás esetén: a vevő jelen szállítási megállapodásban meghatározott szállítási címei rámpára rakva. Ha a leszállított áru mennyisége 300 kg felett van, akkor a teljesítés helye a szállító jármű platója, mely esetben targoncáról és a rakodást segítő személyzetről a vevő gondoskodik. A teljesítés helye előtt bekövetkezett árukár esetén a kockázat és a felelősség a szállítót, a teljesítés helye után bekövetkezett árukár esetén a kockázat és a felelősség a vevőt terheli.

5.) Szállítás módja, szállítási költségek:

Raktári kiadás: A hét minden munkanapján: reggel 08.00 és 14.00 között.

Körzeti szállítás: Budapesten, Budaörsön, Budakeszin, Érden, Diósdon és Törökbálinton, a hét minden munkanapján közlekedik, és a vevőnek a szállítás napjára visszaigazolt megrendeléseit, a vevő által megjelölt szállítási címekre szállítja. A szállítás és egyéb kapcsolódó költségek a szállítót terhelik, ha a vevő által megjelölt szállítási címekre leadott megrendelések szállítási címenkénti értéke eléri a szállítás napján érvényben lévő árlistán szereplő költségmentes szállítás értékhatárát. A hét egy adott munkanapján 16.00 óráig beérkező megrendelések kiszállításai legkorábban az adott munkanapot követő munkanapon történhet.

Túrajárat: A hét egy adott munkanapján (túranap), kijelölt útvonalon közlekedik és a vevőnek a túranapra visszaigazolt megrendeléseit a vevő által megjelölt szállítási címekre szállítja. A szállítási és egyéb kapcsolódó költségek a szállítót terhelik, ha a vevő által megjelölt szállítási címekre leadott megrendelések szállítási címenkénti értéke eléri az a szállítás napján érvényben lévő árlistán szereplő költségmentes szállítás értékhatárát. Megrendelést a járat indulása előtt 1 munkanappal reggel 10.00 óráig fogad el a szállító.

Sürgősségi szállítás: A hét bármely munkanapján a szállító vállalja, hogy a 12.00 óráig beérkező megrendeléseket a következő munkanapon a vevő telephelyére szállítja. A szállítási és egyéb kapcsolódó költségek a vevőt terhelik.

6.) Fizetés módja: Készpénz, külön szállítási megállapodás esetén átutalás.

7.) Fizetési határidő: Fizetési határidő az a naptári nap, amikor a szállító által kibocsátott számlán szereplő fizetendő összegnek legkésőbb meg kell jelennie a szállító bankszámláján, vagy házi pénztárában függetlenül attól, hogy a vevő a számlát kézhez kapta-e, vagy sem, mert a teljesítésnél az áruk átadása-átvétele proforma számla-szállítólevél alapján történik.

8.) Késedelmes fizetés: Késedelmes fizetés esetén, külön értesítés nélkül, késedelmi kamat kerül felszámításra. A késedelmi kamat mértéke a 2003. évi XVI. tv. 29.§ (2) bekezdése alapján kerül kiszámításra. Késedelmes fizetés esetén a vevő neve, a számlatartozás összege és a fizetési határidő az SCS Egyesülés Adósinformációs Rendszerében rögzítésre kerül.

9.) SZÁLLÍTÁSI Reklamáció – kártérítés: Szállításból fakadó reklamációt a teljesítéstől számított 15 naptári napon belül fogad el a szállító. A reklamációt írásban kell benyújtani a szállítónál. Egy adott teljesítéshez kapcsolódó elfogadott reklamáció esetén a szállító a vevő kárát megtéríti. A kártérítés maximális mértéke a teljesítéshez kapcsolódó szállítói számla ÁFA nélküli értéke lehet.

10.) Az áruk minőség-megőrzési időtartamának lejárati dátuma: A csomagoláson, és a szállítólevélen van feltüntetve. Amennyiben a vevő a leszállított árukra vonatkozó tárolási előírásokat betartotta, úgy a szállító a lejárati dátumig garantálja a minőséget. Minőségi reklamáció esetén, az előírt tárolási feltételek bizonyítása, különös tekintettel a tárolási hőmérséklet folyamatos betartására a vevő kötelezettsége. Elfogadott reklamáció esetén a szállító a vevő kárát megtéríti. A kártérítés maximális mértéke a teljesítéshez kapcsolódó szállítói számla ÁFA nélküli értéke lehet. A reklamációt írásban kell benyújtani a szállítónál.

11.) Göngyöleg: Raklapon történő áruátadás esetén a szállító a raklapokért díjat nem számít fel, ezért azt visszavenni nem köteles.

12.) Vitás esetek: Jogi vita esetén felmerülő költségek a bíróság határozatának megfelelően kerülnek felosztásra.

13.) Illetékesség: A szállító és a vevő között felmerülő jogi vitát eldöntő eljárás lefolytatására a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott Bíróság a kizárólagosan illetékes.

14.) Érvényesség: Ellenkező megállapodás hiányában a SZÁLLÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS, a megrendelésen szereplő áruk átvételekor, a vevőnek (vagy képviselőjének) a leszállított árukhoz kapcsolódó szállítólevélen tett aláírásával lép érvénybe.