Privacy policy

Version 1.1, valid from 9th May 2018.

1. What is this policy about?

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen Adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi tájékoztató) célja, hogy a PURATOS Hungary Zrt. www.puratos.hu honlapját használó és a               „Puratos” e-mail hírlevelére feliratkozó természetes személyek részére biztosítsa a személyes adataik kezelésére vonatkozó tájékoztatást.

I. Az adatkezelő és az adatfeldolgozók

Adatkezelő:

PURATOS Hungary Kereskedelmi és Termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1117 Budapest, Galvani út 6.

Telefonszám:

E-mail cím: office@puratos.hu

Cégjegyzékszám: 01-10-044353

Adatfeldolgozók:

(tárhely-szolgáltató): Puratos Group Székhely: Industrialaan 25, 1702 Groot-Bijgaarden, Belgium

(honlap-üzemeltető): Puratos Group Székhely: Industrialaan 25, 1702 Groot-Bijgaarden, Belgium

The Rocket Science Group, LLC (MailChimp hírlevél-szolgáltató)

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308

II. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a www.puratos.hu honlapot használó valamint a ”Puratos” elnevezésű e-mail hírlevélre feliratkozó személyek részére kereskedelmi, értékesítési, élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos szakmai tartalmú és az adatkezelő termékeit, szolgáltatásait népszerűsítő elektronikus hírlevelek küldése heti vagy kétheti rendszerességgel.

Amennyiben az adatkezelő az adatkezelés fent meghatározott céljától eltérő cél érdekében kívánja felhasználni az általa kezelt személyes adatokat, az eltérő célról és minden egyéb releváns kiegészítő információról az eltérő célú adatkezelés megkezdése előtt a helyben szokásos módon tájékoztatni fogja az érintetteket.

III. Az adatkezelés jogalapja és időtartama, a kezelt adatok köre

Az adatkezelés jogalapja az érintett (hírlevélre feliratkozó személy) előzetes és önkéntes hozzájárulása, a honlap esetében pedig az érintett (a honlapot használó személy) előzetes és önkéntes hozájárulása. Az adatszolgáltatás és a hozzájárulás elmaradása esetében a hírlevél

küldésére nincsen lehetőség, a honlap használatának azonban a hozzájárulás elmaradása nem

akadálya.

Az adatkezelésre a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig (hozzájárulás

visszavonása) vagy a cél megszűnéséig, azaz a hírlevél-küldési tevékenység megszüntetéséig kerül

sor.

Adatkezelő a hírlevél küldéssel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:

vezetéknév és keresztnév

e-mail cím

vállalat

cím

tevékenységi terület

Adatkezelő a honlappal kapcsolatosan az alábbi adatokat kezeli:

Cookie adatok:

Google Analytics adatok:

Az adatkezelő az érintett adatait kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vagy jogszabályba foglalt kötelezettség teljesítése esetén továbbítja harmadik személy részére.

IV. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Jogok

A hozzájárulás visszavonása

Az érintettek jogosultak a megadott adatkezeléshez való hozzájárulásukat bármikor visszavonni az adatkezelés ideje alatt, a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Helyesbítés

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –kiegészítését.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítésén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Munkavállaló érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Törlés és korlátozás

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai

célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatóság

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Felhívjuk az érinttetek figyelmét, hogy amennyiben az adatok fogadása a célszemélynél technikailag nem megvalósítható, úgy az adathordozhatósági jog sem gyakorolható.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintettek – a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabálysértés esetén - panasszal élhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Továbbá, az érintettek az Adatkezelő vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal szemben bírósági

jogorvoslati eljárást kezdeményezhetnek - választásuk szerint – az érintett lakóhelye vagy

tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

V. Vegyes rendelkezések

A jelen Adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos.

2. Who processes your personal data?

We are [INSERT COMPANY NAME ], with our registered office at [INSERT ADDRESS], and registered in the register of legal entities under the number [INSERT COMPANY NUMBER], phone number [INSERT PHONE NUMBER], e-mail [INSERT E-MAIL].

We are the ‘controller’ for the processing of your personal data.

3. What do we expect from you?

We expect that you only communicate personal data about yourself to us. If you also communicate personal data about other people to us, then you must ensure that you are entitled to do so.

We also expect that the personal data that you communicate to us is correct and that, if specific data changes, you promptly inform us of this change.

4. Why do we process your personal data?

The purposes for which we process your personal data depend on how you enter in contact with us.

You browse on our website

 • We process information about your use of our website, in order to remember your choices, manage and improve our website. We refer to our cookie policy for more information about this.

You contact us (e.g. by filling in a form on our website, by sending us an e-mail)

 • We process your personal data in order to answer and manage your request (e.g. request for information, subscription to our newsletter, complaint). This processing is based on your consent.

You create a personal account on our website or purchase Puratos products/services 

 • We process your personal data for client management, based upon the performance of the contract to which you are a party. Without your personal data, we cannot perform this contract.
 • We may also process your personal data for the direct marketing of our products/services, based upon our legitimate interests. We believe that it is important to keep you, as our client, informed about our products/services. This processing may involve compiling a profile. This profiling has no effect on you, except to the extent that this processing activity might lead to enhancement of customer experience and personalized offers, which is an advantage for you. The provision of your personal data for this purpose is not a requirement and you can object to this processing (see article 8 below).

You subscribe to a Puratos activity 

 • We may process your personal data when you register for a Puratos activity (eg an event, a workshop or a webinar) because this is necessary for the performance of our agreement with you to organize this activity. We may do this in collaboration with commercial partners with whom we may share your data based on their legitimate interest in knowing who is registering. 
 • We may also use your personal data for direct marketing of our business based on our legitimate interests. We consider it important to keep you as our customer informed about our activities. This processing may consist of the creation of a profile. Creating a profile does not affect you, except that this processing can lead to an improved customer experience and tailored offers, which is an advantage for you. The provision of your personal data for this purpose is not a requirement and you can object to this processing (see article 8 below). 

In any case

 • We may process your personal data for the management of compliance and disputes (eg prevention of unlawful activities, prevention of abuse of the Puratos group’s resources, defense of legal claims).
 • We may anonymize your personal data and process aggregate data for research and development, based on our legitimate interests (eg statistics about sales, market analysis, development of products/services). Within the Puratos group, we believe that research and development can lead to enhancement of customer experience, product improvement and innovation, which will help the persons concerned by our products/services (such as customers, distributors, suppliers and end consumers). The provision of your personal data for this purpose is not a requirement and you can object to this processing (see article 8 below). Research and development may involve compiling a profile. All identifying elements, such as your name, your address, etc., are eliminated. This profiling has no effect on you, except to the extent that this processing activity might lead to enhancement of customer experience, product improvement and innovation, which is an advantage for you.
 • Puratos NV may also process your personal data as a controller, at a group level, for global management and global research, based on its legitimate interests, those of the other group entities and their stakeholders. We believe that this is necessary for the efficiency, consistency and continuity of the Puratos group operations and for the enhancement of customer experience, product improvement and innovation, which will help the persons concerned by our products/services and eventually contribute to safeguarding and promoting the economic, commercial, social and financial interests of the Puratos group. The provision of your personal data for this purpose is not a requirement and you can object to this processing (see article 8 below). 
 • We may process your personal data for the direct marketing of our products/services and of the products/services of other companies of the Puratos group, based upon your consent, to the extent that you give such consent.

5. With whom do we share your personal data?

We can transfer your personal data to companies that are a part of the Puratos group, to companies that process personal data in our name and on our behalf (known as ‘processors’), to scientific institutions in the context of research, to third parties when there is a legal obligation to do so, to our commercial partners (eg when organizing a joint activity), and to the police or judicial authorities at their request if they are entitled to request the personal data. 

6. Is your personal data transferred outside the European Union?

We can transfer your personal data to countries outside the European Union, including the United States. Each transfer will be based on appropriate safeguards (adequacy decision and/or standard data protection clauses of the European Commission). If you would like to know how to obtain a copy of the appropriate safeguards, you can contact us at the address stated above (article 2) or via [INSERT E-MAIL].

7. For how long is your personal data retained?

Your personal data is retained for as long as you are in contact with us (e.g. you ask information, purchase our products/services, subscribe to our newsletter) and for up to maximum 10 years after the end of this relationship

8. What are your rights?

You can contact us to exercise the following rights, in accordance with the conditions laid down in the applicable legislation:

 • Withdrawing your consent for the processing of personal data, to the extent that the processing of your personal data was initially based upon your consent.
 • Seeking access to, or any correction, deletion or restriction of your personal data.
 • Objecting to any processing for direct marketing and/or any processing based on the legitimate interests as processing ground (such as research, development and improvement of our products/services).
 • Seeking the portability of your personal data, which you have communicated to us.

You can exercise some of these rights via the settings in your personal account with us (if you have such a personal account).

You can exercise all of these rights by contacting us at the address stated above (article 2) or via [INSERT E-MAIL].

You also have the right to file a complaint with a data protection authority.